navigation

Quản lý Patch và chạy câu lệnh trên nhiều máy chủ với AWS System Manager

AWS Systems Manager cho phép bạn quản lý tập trung nhiều dịch vụtự động hóa các tác vụ thực hiện trên các tài nguyên mà bạn sử dụng trên môi trường AWS. Bạn có thể tạo các nhóm tài nguyên như Ứng dụng, phân lớp cho gói ứng dụng hay phân tách giữa môi trường production và development.

Với System Manager, bạn có thể lựa chọn nhóm các tài nguyên và xem các hoạt động, các thay đổi cấu hình, các thông báo, cảnh báo, thống kê phần mềm và tình trạng compliance của chúng. Bạn cũng có thể thực hiện các tác vụ đồng loạt lên từng nhóm tài nguyên mà bạn mong muốn. Ngoài ra, System Manager còn đem lại cho bạn một cái hình toàn vẹn về hệ thống cũng như khả năng kiểm soát các hoạt động của tài nguyên thông qua việc quản lý tập trung các tài nguyên.

SystemsManager

Nội dung

  1. Các bước chuẩn bị
  2. Cấu hình System Manager - Patch Manager
  3. Làm việc với System Manager - Run Command